Betalingsvoorwaarden

Wanneer er betalingen plaatsvinden tussen een cliënt of andere partij met de oefentherapeuten zijn onderstaande voorwaarden van kracht.

 • De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar.
   
 • Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van de behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorgaand , uiterlijk om 19.00 uur, te zijn geschied.

 • De client zelf is verantwoordelijk voor het goed noteren van een afspraak. De reminder via de mail of app is een extra service. Wanneer deze niet is verstuurd kan de praktijk hiervoor niet verantwoordelijk voor gehouden worden.
   
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut  Cesar.
   
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar heeft.
   
 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
   
 • Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan declaratieals tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onderpunt 3 genoemde termijn niet.
   
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut Cesar van beslissende aard.
   
 • Op alle geschillen die verband houden met overeenkomstentussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar , waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter